Nukarin jätevesiosuuskunta
Y-tunnus:
2195639-4
 
E-mail:
info(ät)nukarinjatevesiosuuskunta.fi
Varsinainen osuuskuntakokous 8.5.2017 klo 18 Nukarin koulu, kylätila
 
 
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat
 
 
 
Osuuskunnan kokoukset (2011 -->)
 
27.5.2011 järjestettiin varsinainen osuuskuntakokous. Siellä käsiteltiin mm. seuraavia asioita:
 
 • Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
  • vahvistettiin tuloslaskelma ja tase. Tilikauden tulos siirrettiin tilikausien tappio tilille.
 • Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille
  • myönnettiin vastuuvapaus
 • Ylijäämän käyttäminen
  • ylijäämää ei ole
 • Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettavat palkkiot
  • palkkioita ei jaeta
 • Hallituksen uusien jäsenten valinta
  • erovuorossa olevat Arto Salminen, Jukka Kenttämies ja Jyrki Lausvaara valittiin uudestaan. Uusiksi jäseniksi valittiin Matti Paaso ja Seija Sariola.
 • Tilintarkastajien valinta
  • tilintarkastajina jatkaa Tilintarkastustoimisto Selinheimo oy ja tilitoimistona Tmi Susanna Hanski
 • Muut:
  • Jätevesiosuuskunta ei voi ottaa hoitaakseen valokuidun tuontia samaan kaivantoon lainoitus- ja avustusasioiden takia. Kyläläisistä ei löytynyt halukkaita valokuituhankkeen vetäjäksi.
  • Kimmo Sariola SGD-House Oy hyväksyttiin hankkeen valvojaksi.

 
 
25.1.2011 järjestettiin ylimääräinen osuuskuntakokous. Siellä käsiteltiin mm. seuraavia asioita:
 • Viemärihankkeen tilanne
  • vuoden 2010 kevään ja kesän aikana päivitettiin tietoja Nukarin alueen vesijohtojen sijainneista suunnitelmiin. Kunta teki muutamista paikoista vesijohtojen esiinkaivuita ja Ramboll teki lisäkairauksia alueella.
  • Maankäyttösopimukset koskien johtojen ja laitteiden sijoittamista kiinteistöjen alueelle on pääosin tehty kesällä ja syksyllä 2010 niiden kanssa, jotka eivät ole osuuskunnan jäseniä. Näistä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta on myös allekirjoitettu ao. henkilöiden kanssa. Ne, jotka ovat jäseniä, ovat osuuskuntaa liittyessään sääntöjen mukaisesti antaneet osuuskunnalle luvan johtojen ja laitteiden sijoittamiselle, kiinteistön alueelle.
  • Ely-keskukselta tuli toukokuussa tieto avustuksista, että Nukarin hanke on listalla ”muista hankkeista mahdollisesti peruuntuvista määrärahoista tuettavia hankkeita”. Myöhemmin syksyllä selvisi, että peruuntuvia hankkeita ei ole vuonna 2010, joten avustusta ei myönnetty osuuskunnalle vuonna 2010.
  • Elokuussa kaksi hallituksen jäsentä, Jukka Kenttämies ja Jyrki Lausvaara, osallistuivat ensimmäiseen valtakunnalliseen vesiosuuskuntapäivään Kouvolassa. Osuuskunta on myös hakenut Suomen Vesiosuuskuntien liiton jäseneksi, liitto on alan kattojärjestö.
  • Elokuun lopulla kunnan palveluksessa oleva vesiosuuskuntia palveleva hankekoordinaattori Maria Notley irtisanoutui ja siirtyi toisen työnantajan palvelukseen.
  • Suunnitelmat täydennyksineen ja tarkennuksineen valmistuivat syyskuun lopulla. Osuuskunta jätti avustushakemuksen Ely-keskukselle vuodelle 2011.
  • Tarjouspyynnöt niin pumppaamoista kuin varsinaisesta urakasta, lainoista ja vakuutuksista laitettiin vireille marras-joulukuussa 2010.
  • Tammikuussa hallitus tapasi Ely-keskuksen edustajan Kalliolan klinikoiden tiloissa. Läsnä oli myös kunnalta hankekoordinaattoriksi valittu Hannan Nieminen. Tietoa avustuksista vuodelle 2011 odotetaan viimeistään maaliskuun lopulla.
  • Hallitus on kokouksessaan tehnyt päätöksen liittymismaksujen keräämisestä, joka on myös ehto kunnan lainan takauksen saamiselle.
 • Kunnan terveiset ja siirtoviemärin tilanne 
  • Hanna Nieminen on valittu Nurmijärven kunnan hankekoordinaattoriksi 1.1.2011 alkaen.
  • Nukarin jätevesiosuuskunnan lainatakaushakemus on tarkoitus saada käsiteltäväksi helmikuun tekniseen lautakuntaan. Helmikuun teknisen lautakunnan kokous on 1.3.2011. Seuraavaksi lainatakaushakemus toimitetaan joko 7.3. tai 21.3.2011 pidettävään hallituksen kokoukseen ja sen jälkeen 30.3.2011 pidettävään valtuustokokoukseen.
  • Hanna Nieminen muistutti, että hankkeen valvojasta tulee tehdä ilmoitus kuntaan ja Ely-keskukselle.
  • Nurmijärven kunta on varannut rahat siirtoviemärin toteutukseen Karhukorvesta Nukarille. Siirtoviemärin kaivaminen aloitetaan samaan aikaan kuin Nukarin jätevesiosuuskunta aloittaa omat kaivuut. Siirtoviemäri on valmis, kun se Nukarin alueella tarvitaan käyttöön.
 • Urakkatarjoustilanne
  • kiinteistökohtaisten pumppaamoiden tarjouskyselyt on aloitettu. Viideltä eri toimittajalta on saatu tarjous ja näistä hallitus on tutustunut lähemmin neljään eri pumppaamovaihtoehtoon. Teknisesti ja hintatasoltaan pumppaamot ovat hyvin samanlaisia, mm. useammassa pumppaamossa on sama tekniikka sisällä.
  • Pumppaamovalinnassa pyritään painottamaan hinnan lisäksi teknisiä puitteita ja luotettavuutta. Pumppaamovalinnat pyritään tekemään kevään aikana ja ne hankitaan tarvitseville kiinteistöille osuuskunnan toimesta yhteishankintana. Asennuksen jälkeen pumppaamoiden ylläpito siirtyy kiinteistöjen vastuulle. Hallitus tulee lähettämään kyselyn kiinteistöille mm. erityistarpeista, kun pumppaampoiden tilaamisajankohta lähestyy.
  • Ramboll Oy:n tekemät urakkatarjousmapit työohjeineen saatiin elokuussa 2010. Hallitus lähetti joulukuussa 2010 seitsemälle eri urakoitsijalle tarjouskyselyt, joista kolmelta saatiin tarjous. Tarjouksissa olevat hintatasot ovat jopa hivenen alle tehdyn kustannusarvion. Kolmen urakoitsijan kesken jatketaan urakkatarjouksien tarkennuksia. Osuuskunnan tulee kuitenkin olla valinnut hankkeelle valvojan ennen urakkoitsijan lopullista valintaa ja urakkasopimuksen tekemistä.
 • Kustannusarvio ja rahoituslaskelma
  • Esiteltiin kustannusarvio ja rahoituslaskelma. Tällä hetkellä jäseniä osuuskunnassa on 63 ja liittymiä 70, koska Kalliola ja koulu/päiväkoti maksavat kokonsa vuoksi useammasta liittymästä.
  • Osuuskunta hakee kunnan avustusta, joka on 290 euroa liittymältä. Ely-avustuksen suuruus tiedetään maaliskuun puolenvälin tietämissä. Se voi olla suuruudeltaan 0 – 30 % rakentamisen kokonaiskustannuksista.
  • Osuuskunta hakee kunnan takausta lainalle. Lopullinen lainanmäärä riippuu Ely-keskuksen avustuksen suuruudesta, toteutuneista kaivuukustannuksista ja arvonlisäverovähennyksistä. Lainamäärää ja siten kiinteistäkohtaisia kuukausimaksuja pienentää myös jäsenmäärän kasvu. Osuuskunnan alueella on noin 94 kiinteistöä.
  • Hallitus on neuvotellut alustavasti neljän eri pankin kanssa lainasta. Lainojen erot ovat pieniä.
  • Liittymismaksujen pitää kattaa vähintään 25 % kustannuksista, jotta kunnan takaama laina on mahdollista saada. Nykyisellä liittymämäärällä ja 4000 euron liittymismaksulla katetaan 31 % kustannuksista. Liittymismaksut tullaan keräämään kevään aikana ja liittymismaksu tulee maksaa kerralla, osamaksu ei ole mahdollista omarahoitusvelvoitteen vuoksi.
  • Kustannusarviossa ei ole mukana kiinteistöllä tehtäviä kaivuu- ja viemäröintitöitä. Ne maksavat kukin kiinteistö itse. Osuuskunta pyrkii kuitenkin hankkimaan yhteisen urakoitsijan, jolloin säästetään kuluissa. Kiinteistö voi myös itse hankkia urakoitsijan, mutta tehdyt viemäröintityöt pitää aina hyväksyttää osuuskunnan valitsemalla valvojalla.
 • Päätettiin seuraavat asiat
  • Osuuskunta valtuutti hallituksen valitsemaan:
   • kokonaiskustannuksiltaan edullisimman lainantarjoajan ja päättämään lainan ehdoista
   • urakoitsijan ja urakkalaajuuden
   • kiinteistökohtaiset pumppaamot
   • valvojan
   • vakuutuksen
  • Päätettiin, että haetaan kunnan takausta lainalle.
 • Muut asiat
  • Valokuituryhmään tarvittaisiin uusia jäseniä.
  • Jäseniä, joilla ei ole Nurmijärven veden liittymää, pyydettiin merkitsemään siitä tieto jäsenluetteloon.
  • Osuuskunnalle on perustettu uudet www-sivut osoitteeseen www.nukarinjatevesiosuuskunta.fi.
  • Eduskunnan ympäristövaliokunta oli juuri saanut valmiiksi mietintönsä uusista jätevesisäännöksistä. Eduskunnan oletetaan hyväksyvän valiokunnan puoltamat lainmuutokset lähiaikoina. Vaatimuksia on lievennetty, mutta ne voivat olla kuitenkin tiukempia herkillä alueilla kuten rantojen läheisyydessä ja tärkeillä pohjavesialueilla. Siellä kunnat voivat päättää tiukemmista määräyksistä. Hanna Nieminen kertoi keskustelleensa Nurmijärven kunnan ympäristökeskuksen tarkastajan kanssa jätevesiasetuksen kumoamisen vaikutuksesta Nukarin tilanteeseen. Koska Nukari sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella ja Vantaanjoen valuma-alueella, Nurmijärven kunta tullee pitämään vaatimukset Nukarin alueella entisellään. Iän tai sosiaalisin perustein voi kuitenkin saada vapautuksen tai lykkäystä.
  • Jäteveden käyttömaksu eli kulutus tulee määräytymään puhtaaseen veteen liitetyn vesimittarin perusteella. Tapauskohtaisesti katsotaan ne kiinteistöt, joilla on oma kaivo tai muita erityispiirteitä.
  • Joillakin kiinteistöillä on umpi- tai muita vastaavia kaivoja, joita voisi käyttää hyödyksi kiinteistökohtaisen pumpun säiliönä. Hallitus selvittää ja pitää yhtenä vaihtoehtona, että pumppaamosta hankittaisiinkin joillekin kiinteistöille vain tekniikka. Myös kunnan kanta säiliöiden soveltuvuuteen pitää selvittää.
Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään ennen toukokuun 2011 loppua. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
 
 
Hallituksen kokoukset (2011-->)
 
Hallituksen jäsenet kokoontuvat maaliskuusta eteenpäin parittomien viikkojen maanantaina klo 18:30 Vantalassa. Tapaaminen on joko hallituksen varsinainen kokous tai työpalaveri. Kokouksissa käsitellyistä asioista pyritään laittamaan tietoa Ajankohtaista-sivuille.
 
2.3.2011 käsiteltiin mm.
 • hallituksen sihteeri valittiin
 • projektin toimintatapoja ja hallituksen jäsenten vastuualuita
 
2.2.2011 käsiteltiin mm.
 • jäsenasioita, mm. omistajaa vaihtaneet kiinteistöt 
 • urakkatarjoustilannetta
 • rakentamisalueen mahdollisia muutoksia, mm. Hämeentien alitukset
 • kiinteistökohtaisten pumppaamoesittelyiden ja tarjouksien tarkennuksien tilannetta
 • lainatarjouksia
 • valvojavaihtoehtoja
 • vastuuvakuutusta
 
3.1.2011 käsiteltiin mm.
 • urakkatarjouspyyntöjen ja kiinteistökohtaisten pumppaamotarjouksien ja -esittelyjen tilannetta
 • ylimääräistä osuuskuntakokousta
 • hallituksen työlistaa
 • lainatarjouksia
 • vastuuvakuutusta

Muut kokoukset, palaverit
 
Työryhmäpalavereita järjestetään tarpeen mukaan.